Részvételi feltételek

1. Minden túratípusra érvényes általános szabályok
A Helian NaTour Utazási Iroda túravezetői indokolt esetben fenntartják a jogot, az utazás programjának kismértékű megváltoztatására, amennyiben azt - előre nem látható - vis maior esetek megkívánják, mint pl. időjárás, politikai viszonyok, résztvevők erőnléte, közlekedési nehézségek. A túravezető(k) – a résztvevők biztonsága és egészségének védelme érdekében – az útvonalat - saját hatáskörükben megváltoztathatják és szélsőséges esetben akár le is mondhatják. A döntés minden résztvevő számára kötelező érvényű. Ilyen esetekben a Helian NaTour Utazási Irodát pénzügyi felelősség nem terheli. Amennyiben egy program vagy gyalogtúra elmarad vagy lerövidül, a csoport túravezetője minden esetben alternatív programot ajánl.
Az utazási iroda felelős azért, hogy a gyalog-, vízi-, kerékpár- és más túrákat az arra alkalmas túravezető vezesse. A túrák lebonyolításáért a túravezető a felelős, az ő utasításait kell a helyszínen figyelembe venni. Legfontosabb szabály, hogy a saját biztonságunk érdekében, a túracsoporttól nem szabad elválni. Amennyiben erre indokolt esetben szükség van, úgy azt a túravezetővel kell egyeztetni. A csoportnak a túra során együtt kell haladni és figyelni kell túratársainkra. Amennyiben a túra egyik tagja valami okból kifolyólag lemaradt, úgy őt a túratársaknak be kell várni. A csoportnak a kitűzött cél mindig együtt kell elérnie. Nagyobb létszámú csoportot két túravezető kísér s ekkor lehetőség van arra, hogy a csoport gyorsabb és lassabb tempóban haladjon a túravezetők irányításával.
A túrán való részvétel lehetőségét a túravezető bírálja el. A résztvevők egészségi állapotát, fizikális felkészültségét, felszerelését a túravezetőnek – a résztvevők egészségének, biztonságának érdekében - figyelembe kell venni. Amennyiben ezek nem az adott túrának megfelelőek, úgy a túravezetőnek jogában áll a résztvevőt eltanácsolni a túráról.
A szükséges felszerelések egy adott túra során a Helian közli a honlapon található részletes tájékoztatóban. Amennyiben a részletes tájékoztató külön nem tér ki arra, hogy valamely felszerelést a Helian NaTour biztosítja, akkor ezek megléte a résztvevők felelőssége.
A túra során bekövetkezett károsodásokért, a Helian által biztosított felszerelési tárgyak (kerékpár, kenu stb.) esetleges elvesztéséért, ellopásáért az utas a tényleges kár mértékéig teljes anyagi kártérítési felelősséggel tartozik.
2. Egészségi és kondicionális feltételek
A túrán csak az indulhat el, akinek nincs olyan ismert betegsége, sérülése, mely gátolná, vagy megakadályozná a túrán való részvételt, illetve nincs olyan fertőzése, mely a túratársak egészségi állapotát veszélyeztetné.
Egészségügyi problémáját mindenki köteles jelenteni a túravezetőnek. Amennyiben a résztvevő egészségi állapotában romlás következik be, a Helian NaTour Utazási Iroda és túravezetői nem tehetők felelőssé.
Gyalog-, kerékpár-, vízitúra során feltétel a megfelelő mozgáskoordináció. Gyalogtúránál a lépésbiztonság, ill. a tériszonytól való mentesség, kerékpártúrákon a biztos kerékpározni tudás és vízitúrákon a biztos úszni tudás.
A túra során bekövetkezett sérülésekért a Helian és túravezetői csak akkor tehetők felelőssé, ha egyértelműen bizonyítható a biztonsági előírások be nem tartása.
3. Utazási dokumentumok
Az EU tagállamok (+ Izland, Liechtenstein, Norvégia) területére a beutazás, ill. ezen államok területén történő utazás érvényes magyar személyazonossági igazolvány birtokában, útlevél nélkül is lehetséges.
Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél, vízum, vám- és devizajogszabályok, előírások stb.) betartani. Ezek elmulasztásából eredő többletköltségek, károk az utast terhelik. Az előírásokról az adott programleírásnál felhívjuk utasaink figyelmét.
Az útlevélnek és a személyigazolványnak a visszautazástól még 6 hónapig érvényesnek kell lennie.
Az EU területén vízumra nincs szükség. Azonban egyes országok a beutazáshoz vízum meglétét írják elő. Amennyiben az adott túra során vízum beszerzésére van szükség, úgy azt a Helian a részletes programleírásnál közzé teszi.
A szükséges dokumentumok beszerzése az utas felelőssége. A Helian NaTour Utazási Irodát nem terheli felelősség abban az esetben, ha valamely résztvevő azért nem tud részt venni egy utazáson, mert nem érvényes vagy hiányzik az úti okmánya.
4. A túra során fizetendő költségek
A program részletes tájékoztatója tartalmazza a részvételi költségeket, melyek a részvételi díjban benne foglaltatnak. Az azon felüli költségek (mint pl. illeték, belépők, étkezés) a résztvevőket terhelik. A költségeket a Helian az adott túra leírásában tájékoztató jelleggel közzé teszi.
A program olyan alternatív programlehetőségeket is tartalmazhat, melyek a program részletes leírásában nem szerepeltek (ez történhet a túravezető javaslatára, az utasok kérésére, lehetnek látnivalók, vagy turisztikai szolgáltatások stb.) Ilyen esetekben a plusz költségek az utast terhelik, az alternatív programok szabadon választhatóak
5. Ökoturizmus/természetvédelem
A Helian NaTour Utazási Iroda, ökoturisztikai utazási iroda, amely különösen nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre, a környezettudatos közlekedési eszközök használatára, az ilyen jellegű magatartásra. A túráinkon, oly módon próbáljuk bemutatni az adott táj természeti és kulturális értékeit a vendégeinknek, hogy igyekszünk megvédeni a rendkívül sérülékeny környezetünket. Rendkívül fontos számunkra a harmónia és a fenntarthatóság, és ezt a környezettudatos magatartást elvárjuk az utasainktól is.
Túrák során a környezetvédelmi szabályokat minden utasnak be kell tartani: tilos a növények gyűjtése, vagy pusztítása, tilos a fák rongálása, tilos szemetelni, tilos az állatok zavarása és etetése, bántalmazása, tilos minden olyan tevékenység, amely a környezetet károsítja.
A dohányzóknak tekintettel kell lenni utastársaikra, az adott ország lakóira, be kell tartaniuk bizonyos országok dohányzást korlátozó előírásait.
Számos országban vidéken olyan kulturális értékeket szeretnénk bemutatni, amelyek sérülékenyek, és érzékenyek az idegen befolyásra. Mivel mi itt minden esetben vendégek vagyunk, elvárjuk utasainktól is, hogy az adott kultúrához kellő tisztelettel viszonyuljanak, és semmiképpen ne okozzanak szándékosan zavart az ott élő emberek életében.
Rendkívül fontos, hogy kellő toleranciával viszonyuljunk utastársainkhoz, és az adott országhoz/néphez, ahova ellátogatunk. Előfordulhat, hogy a túra során rosszak lesznek az időjárási feltételek, rossz az infrastruktúra, mások a viszonyok, mint amihez otthon hozzászokhattunk. Ne felejtsük el azonban, hogy a saját elhatározásunkból jöttünk ide, és itt mi vendégek vagyunk. Amint megérkezünk utazásunk helyszínére, azonnal egy más kultúrkörben találjuk magunkat, ahol országtól függően a mienktől gyökeresen eltérő szokások, világnézet, életritmus, értékrend és vallás lehet érvényben. Az itt élő embereket, ha lehet, még nagyobb tisztelet illeti. Egyes országokban szigorú öltözködési és viselkedési szabályok honosak, amiket a külföldi utazóknak is kívánatos, sőt esetleg pl. Irán kötelező betartani. A Helian NaTour nem szeretné, ha egyes utasaink ilyen irányú tiszteletlen, vagy agresszív magatartása folytán az utazás, a többi utas veszélybe kerülne. Az ebből adódó károkért, kellemetlenségekért a felelősség minden esetben az utast terheli.
Miután a Helian NaTour ökoturisztikai utazási iroda, gyakran úgy választjuk ki a szállásainkat, hogy azok természetközeliek legyenek, hangulatosak és illeszkedjenek az utazás vagy a természetben végzett tevékenység stílusához. Ezek a szállások lehetnek egyszerűbbek, alacsonyabb színvonalúak, mint a megszokott otthoni kényelem, vagy előkelő szállodák, sőt gyakran falusi szálláshelyeken, esetleg sátrakban töltjük az éjszakát (minderről tájékoztatást adunk az adott túra részletes leírásában) Az utazáson résztvevőknek mindezzel tisztában kell lenniük, és bizonyos alkalmazkodóképességgel kell rendelkezniük ahhoz, hogy kellő mértékben élvezni tudják az utazást.
A kalandtúrák során olykor váratlan helyzetek adódhatnak, amelyek megfelelő toleranciát kívánnak az utazóktól. Ilyen esetekben kívánatos a pozitív hozzáállás és az új helyzetek megértő elfogadása. A csoporttal tartózkodó túravezető természetesen minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a váratlan helyzetekből a lehető legjobb eredmény szülessen, emellett azonban a résztvevőktől is elvárható bizonyos alkalmazkodóképesség.
6. A túravezetők
A Helian Natour túravezetői minden esetben igyekeznek a legteljesebb élményhez juttatni utasainkat. Figyelnek a biztonságra, a konfliktusok elkerülésére és igyekeznek ismereteiket átadni. Természetesen jól ismerik az adott régiót, országot, valamint a programban szereplő természeti és más látnivalókat, amit természetesen megosztanak az utazáson résztvevőkkel, de nem elvárható, hogy minden kérdésre meg tudjanak felelni. Munkájukat bizonyos esetekben helyi idegenvezetők segítik, akik előadását a túravezetők vagy segítőik magyarra fordítják.
7. Vízitúrák speciális szabályai
A Magyarországon szervezett vízitúrák során általánosságban a Hajózási Szabályzat rendelkezéseit az irányadóak!
A vízitúrán csak jó fizikai állapotban lévő, az önmentés képességével rendelkező, jól úszó személy vehet részt.
A Nemzeti Parkokban, nemzetközi határfolyókon történő vízitúra során a betartandó előírásokat a túráknál külön is el lehet olvasni, illetve erről a túravezető a helyszínen is tájékoztatást tart. Az előírások elmulasztásából eredő büntetésért a túravezetőt, és az irodát felelősség nem terheli, a büntetést megfizetése azt a személyt terheli, aki a Nemzeti Park, és/vagy a Határrendészet előírásait megszegte!
A vízitúrán a kenuhoz szükséges felszerelésről (mentőmellény, evező, legalább egy liter űrméretű vízmérő eszköz, vagy szivacs, kikötésre alkalmas megfelelő méretű kötél, vagy lánc) a Helian NaTour kötelessége gondoskodni. A felszerelésért az utast felelősség terheli. A felszerelés elvesztésért, illetve megrongálásáért, amennyiben az utasnak felróható okból következett be, az utas kártérítési kötelezettség terheli!
A Kenuban felállni menetközben tilos!
Vízen levő (közlekedő vagy veszteglő) csónakban tartózkodó 14 évnél fiatalabb személy köteles mentőmellényt viselni!
A Dráván az előírások értelmében mindenkinek kötelező a mentőmellény viselése. Az ennek elmulasztásából eredő – hatóságok által kiszabott büntetés kifizetése minden esetben a szabályt megszegő Utast terheli, ezért sem a Túravezető, sem a Helian NaTour felelőssé nem tehető, kártérítésre nem kötelezhető!
A kenut csak az a személy vezetheti, aki úszni tud, kellő jártassággal rendelkezik, és 16. életévét betöltötte személy vezetheti!
A vízitúra korlátozott látási viszonyok között nem folytatható!
Az alkoholos italok, kábítószer, gyógyszer vagy más hasonló anyag fogyasztásának következtében bekövetkező bódult állapot, korlátozott ítélő és cselekvési képesség esetén a Túravezető az Utast a túrából kizárhatja. Az ilyen esetből bekövetkezett balesetért, bármilyen károkozásért sem a túravezetőt, sem a Helian NaTour utazási irodát nem terheli felelősség!
Bármilyen veszélyhelyzet, rendkívüli állapot esetén a túravezető utasításait azonnal és haladéktalanul be kell tartani, a jogot fenntartja magának a túra azonnali felfüggesztésére, szüneteltetésére, sőt akár befejezésére.
A Kenuban a dohányzás, és a nyílt láng használata tilos!
A túrán a szemetelés, és a környezetszennyezés tilos!
Folyóvízen csak az arra kijelölt helyen, szabd, illetve ahol ez nincs tiltva. A Dráván a fürdés csak a barcsi strandon engedélyezett!
Tilos fürdeni hajókikötőnél, zsilipnél, hidak 10 méteres körzetében, a fürdést tiltó táblánál, a hajóútban!
A folyókon csak napkeltétől napnyugtáig jó látási viszonyok között szabad tartózkodni és közlekedni. Szigorúan tilos napnyugta után a vízen tartózkodni!
A csoport köteles együtt haladni a biztonságos követési távolság betartásával!
A csoport előtt és mögött a túravezetők tartózkodnak, ők vezetik és zárják a csoportot!
A védett területeken a növény és állatfajok gyűjtése tilos!
A területeket a távozáskor az eredeti állapot szerint kell hátrahagyni!
Tüzet – tűzgyújtási tilalom kivételével – csak a kijelölt táborhelyen szabad gyújtani a tűzvédelmi szabályok betartásával. Tűzgyújtási tilalom idején még a kijelölt helyeken is tilos!
Árvízvédelmi készültség esetén a vízitúrázás nem javasolt, ilyen extrém esetben a túravezető dönthet a túra elmaradásáról is!
A határrendészeti szabályok megszegése és tiltott fürdés esetén a Rendőrség helyszíni bírságot szabhat ki, amelynek a megfizetése a szabályt megsértőt terheli, ezért sem a túravezető, sem az Utazási Iroda nem tehető felelőssé!
Túra neve


Keresés
A Helian - utazási iroda Csapatának kifejezetten fontos a természetvédelem és a fenntartható, környezettudatos mindennapok éppen ezért kérjük, hogy oldalainkat ne nyomtasd ki. Amennyiben valamilyen tartalmat szeretnél szöveges formában elérni kérjük, hogy vedd fel Velünk a kapcsolatot elérhetőségeink egyikén.

Tegyen a fenntartható mindennapokért!

Köszönjük!

Üdvözlettel, a Helian - utazási iroda Csapata